Regulamin portalu Poloniusz.pl

Słowniczek

Usługodawca – firma INTERDANET Łukasz Kuncewicz z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 54, 90-612 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Miasta Łodzi pod numerem 47724, NIP 727-23- 47-158, REGON: 473250880.

Serwis – serwis internetowy, dostępny na stronie www.poloniusz.pl, należący do Usługodawcy, w ramach którego świadczone są Usługi związane z rekrutacją, objęte niniejszym Regulaminem.

Usługi związane z rekrutacją (zwane dalej “Usługami”) – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Pracodawcy w oparciu o niniejszy Regulamin, tj. w Serwisie w zakładce Oferty Pracy. Szczegółowy wykaz i opis Usług wraz z informacją o ich charakterze został umieszczony w dalszej części Regulaminu (rozdziały VIII oraz IX).

Pracodawca - osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w imieniu których w Serwisie są publikowane Oferty Pracy.

Podmiot Powiązany - osoba fizyczna lub prawna posiadająca siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, powiązana z Pracodawcą stosunkiem pracy lub innym rodzajem umowy obligującym Podmiot Powiązany do działania w imieniu Pracodawcy, a w szczególności do reprezentowania go oraz realizacji procesów rekrutacyjnych w Serwisie. Wszędzie w Regulaminie, gdzie nie wyróżnia się osobno Pracodawcy i Podmiotu Powiązanego, pod pojęciem “Pracodawca” rozumiany jest Pracodawca i Podmiot Powiązany.

Kandydat - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, wypełniająca Formularz Aplikacyjny w celu odpowiedzi na Ofertę Pracy opublikowaną w Serwisie.

Usługobiorca - łącznie: Pracodawca i Kandydat.

Użytkownik - Pracodawca, Kandydat oraz wszystkie osoby odwiedzające Portal.

Opiekun Klienta – osoba odpowiedzialna za kontakty z Użytkownikami i uprawniona do występowania w imieniu Usługodawcy.

Umowa o Świadczenie Usług - umowa zawarta pomiędzy: 1) Usługodawcą i Kandydatem - w momencie prawidłowego wypełnienia Formularza Aplikacyjnego i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności; 2) Usługodawcą i Pracodawcą - w momencie Rejestracji i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

Umowa Sprzedaży - umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą i Pracodawcą, z chwilą dokonania płatności za Usługi Płatne, bez konieczności sporządzania odrębnego dokumentu umowy i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa zawierana jest na Okres Rozliczeniowy. Umowa obliguje Usługodawcę do udostępnienia Pracodawcy Usług Płatnych, a Pracodawcę - do zapłaty faktur za Okres Rozliczeniowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Stronami w Umowie są: Usługodawca oraz Usługobiorca (dalej zwani także “Stronami”). Umowa zawierana jest na Okres Rozliczeniowy, nie posiada formy pisemnej, a jej podstawę stanowią faktury wystawione przez Usługodawcę.

Faktura Proforma - faktura wystawiana oraz przesyłana do Usługobiorcy przez Usługodawcę, w celu realizacji usług związanych z rekrutacją. Faktura Proforma wymaga płatności w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania, chyba że Strony ustalą inaczej. W terminie do 7 dni kalendarzowych od daty uregulowania płatności za Fakturę Proforma Usługodawca zobowiązuje się przesłać Usługobiorcy fakturę tradycyjną.

Okres Rozliczeniowy - miesięczny okres świadczenia Usług. Okres ten może być skrócony lub wydłużony, w zależności od ustaleń pomiędzy Stronami.

Rejestracja – założenie przez Pracodawcę Konta Pracodawcy w Serwisie. Warunkiem koniecznym do Rejestracji jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności..

Formularz Rejestracyjny – formularz wypełniany w czasie Rejestracji.

Formularz Aplikacyjny - formularz służący do składania przez Kandydata Aplikacji w odpowiedzi na Ofertę Pracy. Formularz zawiera: pole "imię i nazwisko", "adres e-mail", "numer telefonu", opcję załączenia CV oraz (opcjonalnie) pole do wpisania dodatkowych informacji, które będą przesłane Pracodawcy na adres e-mail podany w Ofercie Pracy. Prawidłowe wypełnienie Formularza Aplikacyjnego oraz akceptacja wymaganych zgód są niezbędne do prawidłowego wysłania Aplikacji.

Konto Pracodawcy – zbiór zasobów i ustawień dostępnych dla Pracodawcy od momentu Rejestracji, służących do zarządzania Usługami, a w szczególności do publikacji, edycji oraz zarządzania Ofertami Pracy. Utworzenie Konta Pracodawcy oraz korzystanie z niego jest bezpłatne, do momentu, w którym Pracodawca zdecyduje się na Usługi Płatne.

Oferty Pracy – ogłoszenia o pracę opublikowane przez Pracodawcę w Serwisie, mające na celu zatrudnienie Kandydata na określone stanowisko, zgodne z niniejszym Regulaminem.

Lista Ogłoszeń - wykaz Ofert Pracy, w kolejności chronologicznej zgodnie z datą ich publikacji oraz odświeżeń, widoczny na serwisie z możliwością podziału według lokalizacji lub/i zawodu lub branży, a także z podziałem według dodatkowych warunków, takich jak: termin rozpoczęcia pracy, znajomość języka, prawo jazdy, posiadane doświadczenie, oferowane zakwaterowanie, wymagane CV.

Panel Pracodawcy – funkcjonalność w Koncie Pracodawcy, która pozwala na stworzenie wizytówki Pracodawcy oraz na zarządzanie Ofertami Pracy.

Artykuły Branżowe - treści publikowane w Serwisie w zakładce “News” oraz “Kursy i Szkolenia” o tematyce powiązanej z obszarem działań Serwisu, a w szczególności: rekrutacja, praca i życie za granicą, życie Polonii. Szczegóły dotyczące Artykułów Branżowych znajdują się w rozdziale VIII i IX niniejszego Regulaminu.

Reklama Banerowa - usługa polegająca na przygotowaniu grafiki oraz udostępnieniu przestrzeni do jej zamieszczenia w ramach Serwisu. Szczegóły dotyczące Reklamy Banerowej znajdują się w rozdziale VIII i IX niniejszego Regulaminu.

Serwis Transakcyjny - internetowy serwis usługowy służący do realizacji płatności internetowych obsługiwany przez spółkę Przelewy24 lub PayPal.

Layout Serwisu - szata graficzna Serwisu stosowana w widoku ogłoszenia w przypadku stosowania określonych usług Serwisu zgodnie z punktem VII niniejszego Regulaminu.

Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną – wykonywanie Usług, które następuje przez wysłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne życzenie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy o Prawie telekomunikacyjnym.

Środki Komunikacji Elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznym, a w szczególności poczta elektroniczna.

Ciasteczka (cookies) – pliki tekstowe, w których serwery Serwisu zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Usługobiorca. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytywane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. Prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy związane ze świadczeniem Usług;
  2. Zasady sprzedaży Usług Płatnych;
  3. Zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
 2. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy niniejszy Regulamin bezpłatnie w Serwisie, przed zawarciem Umowy o Świadczenie Usług.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 4. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu, który został mu udostępniony w sposób opisany w punkcie 2.

II. Warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługobiorca są następujące:
  1. Połączenie z siecią Internet;
  2. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka” (odradzamy korzystanie z Internet Explorer).
 2. Usługodawca zaznacza, że nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług, Usługobiorca powinien dysponować dostępem do stanowiska komputerowego lub urządzenia, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług Serwisu. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcy przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

III. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, zgodnie z bieżącymi możliwościami technologicznymi.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. Przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;
  2. Wysyłanie na adres elektroniczny Usługobiorcy komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług;
  3. Weryfikacji poprawności danych rejestracyjnych Pracodawcy podanych w trakcie zakładania Konta Pracodawcy. W przypadku podania danych rejestracyjnych niezgodnych ze stanem faktycznym, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Pracodawcy bez powiadamiania Pracodawcy (opisane dokładnie w rozdziale IV niniejszego Regulaminu);
  4. Modyfikacji świadczonych Usług (z wykluczeniem zmian w okresie trwania umowy), a w szczególności narzędzi oraz sposobu działania Serwisu;
  5. Korekty treści i kategorii zamieszczonej Oferty Pracy, po uprzednim zawiadomieniu Pracodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwaniu Pracodawcy do samodzielnej zmiany treści lub kategorii Oferty Pracy. W przypadku Oferty Pracy naruszającej Regulamin, Usługodawca ma prawo ją usunąć lub poprawić, niezwłocznie zawiadamiając o tym Usługobiorcę;
  6. Usunięcie z Serwisu innych niż Oferta Pracy treści udostępnianych przez Usługobiorcę w Serwisie, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu;
  7. Usunięcia z Serwisu Ogłoszeń bez podania przyczyny.
 3. Uslugodawca reaguje na zgłoszenia Pracodawcy określone w niniejszym regulaminie w ciągu 24 godzin od ich otrzymania. Zgłoszenia otrzymane w terminie od piątku godziny 16.00 do niedzieli godziny 24.00 zostaną rozwiązane do końca poniedziałku. W przypadku przesłania zgłoszenia w dni ustawowo wolne od pracy, dyspozycja zostanie zrealizowana najpóźniej do końca następującego po nim dnia roboczego.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy Użytkownikom w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów w korzystaniu z Usług Serwisu.

IV. Rozpoczęcie współpracy z Pracodawcą, założenie Konta Pracodawcy

 1. Współpraca z Uslugodawcą rozpoczyna się z chwilą prawidłowego utworzenia Konta Pracodawcy w Serwisie.
 2. W celu utworzenia Konta Pracodawcy w Serwisie, Pracodawca jest zobowiązany do:
  1. Prawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego (uzupełnienie wszystkich wymaganych pól) oraz podania prawdziwych danych;
  2. Zaakceptowania Regulaminu oraz polityki prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w Formularzu rejestracyjnym;
  3. Aktywowanie Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, znajdujący się w wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu rejestracyjnym.
 3. Pracodawca zakładając Konto Pracodawcy jednocześnie oświadcza, że:
  1. Podane przez niego dane firmy, w tym adres elektroniczny, są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  2. Jest uprawniony do współpracy w imieniu reprezentowanej firmy;
  3. Zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz po aktywacji Konta przez Pracodawcę, tworzy dla niego w ramach Serwisu unikalne Konto Pracodawcy, o loginie będącym podanym przy rejestracji adresem poczty elektronicznej. Usługodawca ma prawo do weryfikacji danych podanych podczas Rejestracji.
 5. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta Pracodawcy, zablokować, scalić z innym lub usunąć istniejące Konto, jeżeli:
  1. Dane podane podczas Rejestracji są nieprawdziwe, nieścisłe, budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich wiarygodności lub są niezgodne z Regulaminem;
  2. Jego nazwa jest już używana w Serwisie. Konta posiadające tę samą domenę oraz dane teleadresowe;
  3. Usługodawca dysponuje uzasadnioną i wiarygodną informacją, że dane podane przez Pracodawcę są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, nieprawdziwe lub Pracodawca podszywa się pod inną osobę lub firmę;
  4. Narusza interesy Usługodawcy lub dobra osobiste osób trzecich.
 6. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o tym fakcie.
 7. Adres poczty elektronicznej jest ściśle powiązany z Kontem Pracodawcy, stanowi tym samym formę identyfikacji Pracodawcy i będzie wykorzystywany do korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 8. Pracodawca uzyskuje dostęp do Konta Pracodawcy za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz (ustalonego podczas Rejestracji) hasła dostępu. Pracodawca zobowiązany jest do nieujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta Pracodawcy i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w skutek jego ujawnienia.
 9. Współpraca opisana w niniejszym rozdziale podejmowana jest na czas nieokreślony i nie wymaga dodatkowej formy pisemnej.

V. Prawa i obowiązki Pracodawcy

 1. Pracodawca zarządza swoimi Usługami za pośrednictwem Konta Pracodawcy oraz przy wsparciu Opiekuna Klienta.
 2. Pracodawca ma prawo samodzielnie za pomocą dostępnych w Serwisie formularzy zamieszczać unikalne Oferty Pracy, które muszą być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.
 3. Pracodawca może publikować Oferty Pracy w swoim imieniu oraz w imieniu Podmiotów powiązanych.
 4. Opublikowana Oferta Pracy może dotyczyć tylko jednego stanowiska pracy oraz jednego kraju (z uwzględnieniem kilku miejscowości).
 5. Pracodawca może dowolnie dodawać, edytować i usuwać Oferty Pracy. Edycja wyklucza jednak zmianę: nazwy Pracodawcy, nazwy stanowiska oraz miejsca pracy.
 6. Dodając Ofertę Pracy w Panelu Pracodawcy, Pracodawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wymaganych pól formularza, a w szczególności:
  1. Wybrania branży oraz zawodu z listy rozwijanej;
  2. Wybrania kraju oraz miejscowości (możliwe jest zaznaczenie do 10 miejscowości w ramach 1 ogłoszenia)
  3. Wpisanie tytułu Oferty Pracy, który powinien dokładnie określać rodzaj pracy i/lub stanowisko dotyczące oferowanego zatrudnienia. Zabronione jest publikowanie w treści tytułu ofert znaków specjalnych;
  4. Opisanie stanowiska pracy oraz powiązanych z nim wymagań;
  5. Podanie informacji dotyczących Oferty Pracy ze strony Pracodawcy.
 7. Pracodawca może dodatkowo umieścić w ogłoszeniu informacje dotyczące warunków w pracy, a w szczególności:
  1. Poziom wynagrodzenia;
  2. Termin rozpoczęcia pracy;
  3. Znajomość języka;
  4. Opcję zakwaterowania;
  5. Konieczność załączenia CV;
  6. Konieczność posiadania prawa jazdy (wraz z wymaganą kategorią).
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do poprawienia błędnie skategoryzowanej Oferty Pracy lub przerwanie jej publikacji, bez uprzedniego poinformowania Pracodawcy.
 9. Pracodawca zachęcany jest do zamieszczania jak największej, ale jednocześnie rzeczowej ilości informacji związanych z daną Ofertą Pracy, które mogą być przydatne w wyszukiwaniu przez Kandydata Oferty Pracy i podjęciu decyzji o aplikowaniu na nią.
 10. Zabronione jest zamieszczanie w treści Ofert Pracy:
  1. Danych teleadresowych oraz witryn internetowych Pracodawcy (lub innych podmiotów), a w szczególności:
   1. numerów telefonów
   2. adresów pocztowych
   3. adresów mailowych
   4. stron internetowych
   5. adresów social mediów
   6. podobnych
   Nazwa firmy oraz adres umieszczone są w wyznaczonym do tego miejscu w podglądzie ogłoszenia (pod logiem Pracodawcy), natomiast szczegółowe dane takie jak: strona www, numery telefonów oraz adresy mailowe znajdują się w wizytówce firmy.
  2. Zachęty do aplikowania na Ofertę Pracy w sposób inny niż poprzez formularz aplikacyjny Serwisu (w przypadku ogłoszeń pojedynczych lub pakietu Exclusive Support). Otrzymywanie aplikacji Kandydatów poprzez wewnętrzny formularz aplikacyjny Pracodawcy lub podanie innego sposobu aplikowania jest możliwe tylko przy wykupieniu pakietu Vip Support (Wszystkie pakiety zostały opisane szczegółowo w rozdziale VIII i IX).
 11. Pracodawca nie może publikować ogłoszeń:
  1. Innych niż Oferty Pracy;
  2. Powtarzających się (w zakresie: tożsama nazwa Pracodawcy, stanowisko, tytuł Oferty Pracy, lokalizacja oraz treść)lub łudząco podobnych;
  3. Wprowadzających użytkowników w błąd i/lub zawierających nieprawdziwe informacje;
  4. Noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;
  5. Pisanych tylko dużymi literami;
  6. Nie zawierających danych Pracodawcy, w którego imieniu umieszczona została Oferta Pracy;
  7. Niezrozumiałych i chaotycznych;
  8. Dyskryminujących Kandydatów pod jakimkolwiek względem;
  9. Wymagających od Kandydata wniesienia jakichkolwiek opłat;
  10. Wzbudzających podejrzenie oszustwa i/lub naruszających prawo Rzeczypospolitej Polskiej i Wspólnoty Europejskiej.
 12. W razie nieprzestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Ofert Pracy bez powiadamiania Pracodawcy.
 13. W razie nienależycie wykonanej usługi, Pracodawca może domagać się od Portalu kary umownej w maksymalnej wysokości do 50 złotych.

VI. Prawa i obowiązki Kandydata

 1. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z Kandydatem, w chwili skorzystania z dowolnych usług Serwisu, a w szczególności skorzystania z forumularza aplikacyjnego. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Kandydat korzystający z usług oświadcza, że:
  1. Jest pełnoletni;
  2. Podane przez niego dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają praw osób trzecich;
  3. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnych oraz przyszłych rekrutacji;
  4. Akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania;
  5. Akceptuje zapisy Polityki Prywatności Serwisu Poloniusz.pl.
 3. Kandydat ma prawo do:
  1. Informacji odnośnie oferowanych usług;
  2. Wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Portal;
  3. Edycji swoich danych przetwarzanych przez Portal;
  4. Usunięcia swoich danych przetwarzanych przez Portal;
  5. Publikacji ogłoszeń własnych w kategorii Szukam Pracy.
 4. W razie zgłoszenia do Opiekuna Klienta, opiekun zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w przeciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia, z wyłączeniem weekendów oraz dni świątecznych. W przypadku zgłoszeń otrzymanych w dni wolne od pracy, Opiekun Klienta udzieli odpowiedzi w przeciągu pierwszego dnia roboczego, po okresie wolnym od pracy.
 5. W przypadku bardziej skomplikowanych zapytań, Opiekun Klienta zastrzega sobie możliwość wydłużenia okresu odpowiedzi do 10 dni roboczych.
 6. Opiekun Klienta udziela informacji Kandydatom zgodnie ze swoją wiedzą oraz posiadanymi kompetencjami.

VII. Rodzaje Usług świadczonych przez Portal

 1. Wszystkie Usługi realizowane na rzecz Kandydata w Serwisie mają charakter bezpłatny.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę wobec Pracodawcy dzielą się na Usługi Bezpłatne i Usługi Płatne.
 3. Korzystanie przez Pracodawcę z Usług Płatnych jest dobrowolne i wiąże się z dokonaniem płatności poprzedzającej realizację Usługi, chyba że Strony ustalą inaczej.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Usługobiorcę zgodnie z następującymi terminami:
  1. W przypadku Usług Bezpłatnych - od momentu założenia i aktywacji Konta Pracodawcy;
  2. W przypadku Usług Płatnych - niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy, po przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu, uzyskaniu potwierdzenia z serwisu transakcyjnego realizującego przelew lub zgodnie z ustaleniami pomiędzy Opiekunem Klienta, a Pracodawcą.
 5. Powyższe działania mogą być opóźnione w przypadku podania przez Pracodawcę niepełnych lub błędnych danych, a także z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 6. Wykaz Usług wraz z opisem oraz informacją o tym, czy dana Usługa jest Płatna lub Bezpłatna znajduje się w kolejnych punktach niniejszego Regulaminu (rozdział VIII i IX).
 7. Wykaz cen Usług Płatnych znajduje się w rozdziale IX niniejszego Regulaminu.

VIII. Wykaz usług świadczonych na rzecz Pracodawcy

 1. Pracodawca ma prawo do korzystania zarówno z Usług Bezpłatnych, jak i Płatnych zgodnie z własnym zapotrzebowaniem, w myśl postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Opiekun Klienta może zaoferować Pracodawcy również inne rozwiązania, zgodnie z jego deklarowanym zapotrzebowaniem.
 3. Do Usług Bezpłatnych należy rejestracja oraz korzystanie z konta na Serwisie.
 4. Płatne Usługi w Serwisie dzielą się na następujące rodzaje:
  1. Pojedyncze ogłoszenia oraz pakiety usług (Exclusive Support i Vip Support);
  2. Ogłoszenie Super Box;
  3. Artykuł promowany;
  4. Reklama banerowa;
  5. Post na Facebooku;
  6. Pakiet dostępu do aplikacji przesyłanych przez kandydatów;
  7. Inne, zgodnie z indywidualnym porozumieniem pomiędzy Pracodawcą a Usługodawcą.
 5. Pracodawca może dodawać pojedyncze odpłatne ogłoszenia. W ramach usługi Pracodawca otrzymuje:
  1. Publikację ogłoszenia na czas nieokreślony, aż do momentu usunięcia przez Pracodawcę;
  2. Informacje o statystykach dotyczących liczby odwiedzin poszczególnych Ofert Pracy;
  3. Ogłoszenie w layoucie serwisu, zawierające Formularz Aplikacyjny Serwisu;
  4. Ogłoszenie zawierające widoczne logo pracodawcy;
  5. Bezpłatny dostęp do aplikacji przesyłanych przez kandydatów na ww. ogłoszenie.
 6. Oferty Pracy w ramach publikacji pojedynczego ogłoszenia podlegają moderacji wtórnej. Oznacza to, że naruszenie któregokolwiek z punktów regulaminu spowoduje zawieszenie widoczności ogłoszenia na portalu, o czym pracodawca zostanie poinformowany drogą mailową. Po poprawieniu ogłoszenia, zgodnie ze wskazówkami przesłanymi przez Opiekuna Klienta, ogłoszenie jest ponownie publikowane na Serwisie.
 7. W ramach pakietu Exclusive Support, Pracodawca otrzymuje:
  1. Miesięczny limit Ofert Pracy – 25 sztuk;
  2. Symbol ZAUFANEJ OFERTY przy Ofercie Pracy (na liście ogłoszeniowej oraz w samych Ofertach Pracy);
  3. Logo Pracodawcy w treści Oferty Pracy;
  4. Szybką aktywację Oferty Pracy (bez moderacji);
  5. Możliwość szybkiego dodawania podobnej Oferty Pracy (przycisk DODAJ PODOBNE);
  6. Wizytówkę pracodawcy wraz z logo zawierającą dane kontaktowe, logotyp oraz informacje reklamowe na temat Pracodawcy.
  7. Możliwość odświeżenia Ofert Pracy, co 5 dni kalendarzowych (przez okres 30 dni kalendarzowych od daty publikacji);
  8. Oferty Pracy zawierające Formularz Aplikacyjny Serwisu;
  9. Informacje o statystykach Ofert Pracy, dotyczące liczby wyświetleń poszczególnych Ofert Pracy;
  10. Dodawanie Ofert Pracy w layoucie Serwisu;
  11. Możliwość publikacji artykułów branżowych autorstwa Pracodawcy;
  12. Bezpłatny dostęp do aplikacji przesyłanych przez kandydatów.
 8. W ramach pakietu Vip Support, Pracodawca otrzymuje:
  1. Miesięczny limit Oferty Pracy – 50 sztuk;
  2. Symbol ZAUFANEJ OFERTY przy Ofercie Pracy (na liście ogłoszeniowej oraz w samych Ofertach Pracy);
  3. Logo Pracodawcy przy Ofercie Pracy (na liście ogłoszeniowej) oraz na stronie głównej w kategorii Polecani Pracodawcy;
  4. Szybką aktywację Oferty Pracy (bez moderacji);
  5. Możliwość szybkiego dodawania podobnej Oferty Pracy (przycisk DODAJ PODOBNE);
  6. Wizytówkę pracodawcy wraz z logo zawierającą dane kontaktowe, logotyp oraz informacje reklamowe na temat Pracodawcy;
  7. Możliwość odświeżenia Ofert Pracy, co 5 dni kalendarzowych (przez okres 30 dni kalendarzowych od daty publikacji);
  8. Oferty Pracy zawierające przycisk APLIKUJ (przekierowanie do podstrony wskazanej przez Pracodawcę lub do Formularza Aplikacyjnego) na życzenie Pracodawcy;
  9. Informacje o statystykach Ofert Pracy, dotyczących liczby wyświetleń poszczególnych Ofert Pracy;
  10. Możliwość publikacji artykułow branżowych autorstwa Pracodawcy;
  11. Dodawanie ogłoszeń w indywidualnym layoucie przygotowanym dla Pracodawcy;
  12. Publikację postów promujących Pracodawcę na FanPage’u Serwisu na portalu Facebook;
  13. Bezpłatny dostęp do aplikacji przesyłanych przez kandydatów.
 9. Niewykorzystane (w przeciągu danego Okresu Rozliczeniowego) Oferty Pracy w ramach Pakietu Exclusive Support oraz VIP Support nie przechodzą na kolejny Okres Rozliczeniowy.
 10. Brak kontynuacji płatnego Pakietu wiąże się z:
  1. Przywróceniem Pracodawcy do poziomu Usług Bezpłatnych;
  2. Dezaktywacją dodatkowych funkcjonalności;
  3. Usunięciem Ofert Pracy opublikowanych po terminie rozpoczęcia nowego nieopłaconego okresu rozliczeniowego;
  4. Brakiem dostępu do aplikacji przesyłanych przez kandydatów, chyba, że Pracodawca wykupi odrębny pakiet, o którym mowa w punkcie 12.
  Aplikacje są przechowywane przez portal przez 6 miesięcy. Po upłynięciu powyższego okresu dostęp do danych w zakresie zgłoszeń kandydatów nie będzie możliwy.
 11. Pracodawca niekorzystający z pakietu ogłoszeń może wykupić dostęp do aplikacji wysyłanych przez kandydatów. W ramach usługi Pracodawca otrzymuje aplikacje w terminie:
  1. Poprzedzającym dzień aktywacji usługi (od momentu wyłączenia pakietu ale nie później niż 6 m-cy);
  2. Trwania usługi, tj. do 30 dnia od daty aktywacji pakietu.
 12. Niezależnie od korzystania z ww. usług, Pracodawca może skorzystać również z Reklamy Banerowej na Serwisie. W tym celu musi:
  1. Skontaktować się z Opiekunem Klienta, celem uzgodnienia szczegółów wybranej Reklamy Banerowej;
  2. Przesłać Opiekunowi Klienta ewentualną grafikę lub wyznaczniki kolorystyczne, które mają być wykorzystane w Reklamie Banerowej;
  3. Opłacić fakturę pro forma.
 13. W ramach Reklamy Banerowej Pracodawca może wybrać następujące rodzaje banerów (o podanych maksymalnych rozmiarach w pixelach):
  1. Moduł A – max. 750 x 300;
  2. Moduł B – max. 160 x 600;
  3. Moduł C – max. 750 x 300;
  4. Moduł D – max. 160 x 90.
 14. Usługobiorca może również skorzystać z opcji dodania Artykułu Branżowego. Długość tekstu nie jest ograniczona. Artykuł może zostać wzbogacony o grafikę, linki do podstron oraz logo firmy autorskiej. Kwestie związane z wyglądem Artykułu muszą być uzgodnione z Opiekunem Klienta.
 15. Usługobiorca może skorzystać z promowania na Facebooku. Post promujący zostaje opublikowany na Fanpage Poloniusza (https://www.facebook.com/Poloniusz.Praca.Za.Granica/) jednorazowo. Treść oraz grafika zastosowana w poście jest ustalana pomiędzy Usługobiorcą a Opiekunem. Wszelkie dodatkowe usługi związane z promowaniem firmy ustalane są indywidualnie z Opiekunem Klienta.

IX. Cennik i warunki płatności

 1. Cennik Usług dostępny jest poniżej:
  Rodzaj usługi Cena netto w zł
  Pakiety usług
  Exclusive Support 649/msc.
  VIP Support 1599/msc.
  Reklama banerowa
  Moduł A 5500/msc.
  Moduł B 4500/msc.
  Moduł C 3200/msc.
  Moduł D 1000/msc.
  Inne
  Pojedyncze ogłoszenie 65 / bezterminowo
  Dostęp do aplikacji przesyłanych przez kandydata 200 / msc.
  Post na Facebooku 199 / bezterminowo
  Super Box 399 / 7 dni
  Artykuł promowany 499 / bezterminowo
 2. Informacje o funkcjach Usług Płatnych oraz ich specyfice dostępne są w rozdziale VIII, na stronach Serwisu (http://www.poloniusz.pl/oferta-wspolpracy/) oraz u Opiekuna Klienta.
 3. Płatność za zakup Usług możliwa jest za pomocą:
  1. Standardowego przelewu bankowego, na podstawie faktury pro forma, po uprzednim kontakcie z Opiekunem Klienta lub z wykorzystaniem Panelu Pracodawcy;
  2. Serwisu Przelewy24 (w przypadku ogłoszeń pojedynczych i pakietów);
  3. Usługi PayPal.
  Pracodawca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów w związku z powyższymi formami płatności.
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.
  przelewy24
 5. Serwis umożliwia dokonanie płatności również w walutach innych niż złoty polski. Wysokość kwoty określana jest na podstawie średniego kursu waluty NBP na dzień zadeklarowania przez Pracodawcę współpracy i pozostaje bez zmian, aż do zaprzestania współpracy.
 6. Z chwilą dokonania płatności Umowa Sprzedaży uważana jest za zawartą.
 7. Za moment zapłaty uważa się czas potwierdzenia transakcji przez Serwis Transakcyjny lub obciążenie konta Pracodawcy kwotą Usługi.
 8. Pracodawca korzystający z Usług wyraża zgodę na wystawienie faktury przesyłanej drogą elektroniczną.
 9. Współpraca zawierana jest na czas:
  1. Nieokreślony:
   1. pakiety usług - Exlusive Support i VIP Support
    Na minimum 7 dni przed zakończeniem opłaconej usługi Pracodawca otrzymuje proformę na kolejny okres rozliczeniowy. Opłacenie proformy oznacza przedłużenie pakietu. W przypadku rezygnacji Pracodawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie swojego Opiekuna lub Biuro Obsługi Klienta (bok@poloniusz.pl) w terminie nie później niż 3 dni przed zakończeniem opłaconej usługi. Jeśli Pracodawca nie opłaci proformy w terminie 2 dni od momentu rozpoczęcia nowego pakietu – usługa będzie zawieszona, a po kolejnych 2 dniach – wyłączona. Tym samym oferty dodane na nowym pakiecie zostaną usunięte a konto przywracane do ustawień bezpłatnych.
   2. pojedyncze ogłoszenia
   3. post na Facebooku
   4. artykuł promowany
  2. Określony:
   1. reklama banerowa – 1 miesiąc (chyba, że strony ustalą inaczej)
   2. dostęp do aplikacji przesyłanych przez kandydata – 1 miesiąc (chyba, że strony ustalą inaczej)
   3. Super Box – 7 dni (chyba, że strony ustalą inaczej)
 10. W razie innych ustaleń z Pracodawcą jest możliwe przesłanie faktury pocztą tradycyjną.
 11. Faktura o której mowa w pkt. 9 będzie wystawiona na dane przekazane Usługodawcy w terminie do 7 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności na koncie bankowym Pracodawcy lub potwierdzenia płatności przez serwis transakcyjny.
 12. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług Vat, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyjątek stanowią usługi oraz Pracodawcy, zwolnieni z takiego podatku na podstawie odrębnych przepisów.
 13. Ceny widniejące w Serwisie oraz opisy Usług stanowią informację handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Pracodawca kupujący dany Pakiet składa ofertę kupna Usługi za cenę i o cechach określonych w jego opisie na stronach Serwisu oraz w niniejszym Regulaminie. Czynniki te mają charakter wiążący – w ramach konkretnej Umowy Sprzedaży – dopiero z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Usługodawcę.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Usług Bezpłatnych na Płatne, zmiany wysokości opłat lub zmiany zakresu funkcji w ramach danych Usług. W przypadku którejkolwiek z powyższych zmian, Usługodawca powiadomi uprzednio o tym fakcie Usługobiorcę drogą elektroniczną. Usługobiorca nie jest zobligowany w takiej sytuacji do kontynuowania współpracy z Serwisem, co nie stanowi podstawy do zwrotu poniesionych kosztów za wykorzystane Usługi.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia czasowych promocji na Usługi, obowiązujących do ustalonego terminu lub do odwołania. O warunkach promocji będzie informował Pracodawców za pośrednictwem komunikatów w Serwisie i/lub drogą mailową.
 16. Usługodawca nie przewiduje zwrotów kosztów zakupu Usług Płatnych w Serwisie, jeśli Usługa została prawidłowo zrealizowana.
 17. Ceny podane w Serwisie obowiązują do czasu ich zmiany.
 18. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działania serwisu Przelewy24 oraz opóźnienia wynikające z księgowania na kontach bankowych.
 19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o nowych Usługach, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu oraz wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie to nie ma wpływu na Zamówienie złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.

X. Skargi i reklamacje

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług. Reklamacja powinna być przesłana drogą mailową bezpośrednio do Opiekuna Klienta.
 2. Reklamacja jest rozpatrywana przez Usługodawcę.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  1. Dane Usługobiorcy (nazwa firmy, adres, numer NIP/europejski Vat, adres poczty elektronicznej oraz dane osoby zgłaszającej);
  2. Opis Usługi, której dotyczy reklamacja;
  3. Okoliczności uzasadniające reklamację;
  4. Ewentualne uwagi lub sugestie dotyczące rozpatrzenia zgłoszenia.
  Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by reklamacje były rozpatrywane w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania przez odpowiedniego Opiekuna Klienta. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w treści reklamacji.
 5. Reklamacje rozpatrzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlegają dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.
 6. W przypadku reklamacji związanych z transferem płatności, rozpatrzenie reklamacji będzie następowało po uzyskaniu informacji od instytucji finansowych lub serwisów transakcyjnych, które zostały wykorzystane do danej płatności przez Usługobiorcę.
 7. Usługobiorca zapewnia funkcjonowanie wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg w rozumieniu art. 11 ust. 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Skargi Użytkowników, które dotyczą kwestii wymienionych w przedmiotowym rozporządzeniu mogą być składane poprzez formularz kontaktowy: https://www.poloniusz.pl/o3-2/

XI. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną informację o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Usługobiorcę i uniemożliwił Usługobiorcy dostęp do tych danych nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za powstałą szkodę.
 2. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w tym na skutek usunięcia Panelu Pracodawcy, który narusza Regulamin Portalu;
  2. Jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  3. Za treści Ofert Pracy zamieszczanych przez Pracodawcę w Serwisie oraz ochronę nazw własnych Pracodawców zamieszczanych w Ofertach Pracy publikowanych w Serwisie;
  4. Utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. brak prądu) lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy (działanie osób trzecich);
  5. Szkody wynikające z braku ciągłości dostarczanych Usług, wynikających z czynników na które Usługodawca nie ma wpływu (np. działanie i zaniechanie osób trzecich);
  6. Szkody spowodowane udostępnieniem przez Usługobiorcę lub posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem i hasłem dostępu do Serwisu;
  7. Podanie przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich podczas rejestracji;
  8. Nieprzestrzeganie przez Usługobiorcę warunków Regulaminu.
 3. Pracodawca ponosi wyłączną odpowiedzialnością za treść Oferty Pracy, w tym posiadanie prawa do posługiwania się nazwą własną Pracodawcy umieszczoną w Ofercie Pracy.

XII. Ochrona danych osobowych

 1. Każdy Usługobiorca ma prawo do ochrony danych osobowych przez Usługodawcę. Polityka prywatności Serwisu jest dostępna bezpośrednio na Serwisie: http://www.poloniusz.pl/o3-18/.
 2. Administrator danych osobowych odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy oraz rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich edycji oraz usunięcia. Podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz niezbędne dla realizacji Umowy o Świadczenie Usług.
 3. Każdy Usługobiorca w wyniku rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez INTERDANET Łukasz Kuncewicz w celu realizacji usługi. Usługobiorca został poinformowany, że podanie danych jest dobrowolone, jednak niezbędne do pełnego korzystania z Serwisu www.poloniusz.pl. Usługobiorca może wnieść sprzeciw, co do dalszego przetwarzania danych.
 4. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie zgodnie z ustawą z dnia 29. Sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2014r. poz. 1182).
 5. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18. Lipca 2002r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą dnia 29. Sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2016r. poz. 1182).
 6. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie, w zależności od rodzaju świadczonej Usługi:
  1. Nazwa firmy/ imiona i nazwisko;
  2. Numer kontaktowy;
  3. Adres siedziby lub zamieszkania;
  4. Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższe);
  5. Adres poczty elektronicznej;
  6. Konta w serwisach społecznościowych.
 7. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania osób trzecich, mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych Usługobiorcy oraz za szkody powstałe w ich następstwie.

XIII. Rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Panelu Pracodawcy. W tym celu Usługobiorca powinien wysłać wiadomość e-mail do odpowiedniego Opiekuna Klienta z prośbą o likwidację konta.
 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Pracodawcy w następujących przypadkach:
  1. Rażącego naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. Uzyskanie przez Usługodawcę wiarygodnych informacji, że dane Usługobiorcy są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, a także narusza dobra osób trzecich lub interesy Usługodawcy;
  3. Wykorzystania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem;
  4. Usunięcia przez Usługodawcę adresu poczty elektronicznej, która była użyta do założenia Konta.
 4. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy, w tym usunięcia jego Konta, jeśli zostało ono założone po raz kolejny, po usunięciu dotychczasowego konta wynikającego z naruszenia Regulaminu.
 5. W przypadku rozwązania umowy wynikającego z pkt. 3 i 4, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą mailową.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. W razie istotnych zmian w Usługach lub jakichkolwiek innych ważnych przyczyn Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu w Serwisach Usługodawcy.
 2. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę publikując stosowną informację w Serwisie Usługodawcy i/lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 3. W przypadku pkt. 2. niniejszego rozdziału, Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmienione postanowienia Regulaminu.
 4. Regulamin oraz Umowa o Świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.