Prawa pracownika w Anglii

Agnieszka Kopeć

Kategorie artykułu: Praca, Prawo, Wielka Brytania

Prawa pracownika to dla wielu osób termin obcy. Coraz częstej są one bowiem łamane lub w ogóle nie funkcjonują. Pracownicy są wykorzystywani do ciężkiej pracy ponad normę, a dostają za to przysłowiowe grosze. Tak jak w Polsce, w Anglii również istnieje kodeks pracy, wedle którego pracownik ma swoje obowiązki, ale także i prawa. Warto się z nimi zapoznać, aby nie zostać wykorzystanym i oszukanym.

Prawo do minimalnego wynagrodzenia

Według tej zasady każdemu pracownikowi należy się odgórnie ustalone minimum płacowe, czyli: 3.53 £/godz. dla młodzieży w wieku od 16-17 lat, 4.77 £/godz. dla pracowników w wieku od 18-21 lat oraz 5.73 £/godz. dla pracowników w wieku od 22 lat wzwyż.

Prawo do urlopów i przerw

Pracownik ma prawo ubiegać się o czterotygodniowy płatny urlop wypoczynkowy, pod warunkiem, że przepracował min. rok. Jeśli okres pracy był krótszy, można ubiegać się o odpowiednio krótszy czas urlopu, np. jeśli przepracowaliśmy pełne trzy miesiące, możemy dostać tydzień wolnego. Różnica między polskim a brytyjskim prawem polega na tym, że staż pracy nie decyduje o długości urlopu. Jeżeli zamierzamy ubiegać się o dni wolne od pracy, należy z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować o tym swego pracodawcę. Przykładowo, jeśli potrzebujemy tygodnia wolnego, udajmy się na rozmowę z szefem dwa tygodnie wcześniej. Jeśli nie wykorzystamy przysługującego nam urlopu, a pracę podjęliśmy dzięki agencji pośrednictwa pracy lub agencji pracy tymczasowej, możemy liczyć na rekompensatę w postaci odpowiedniej zapłaty za te dni.

Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Każdy pracownik ma prawo domagać się od swego pracodawcy, aby zapewnił mu odpowiednie, higieniczne warunki pracy, a także aby nie narażał go na niebezpieczeństwo. Pracownik ma także prawo wykupienia ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków w miejscu pracy.

Ochrona przed dyskryminacją

Zgodnie z tą zasadą żaden pracownik nie może być dyskryminowany z powodu płci, koloru skóry, orientacji seksualnej, przynależności politycznej bądź innych czynników. Każdy ma prawo do podjęcia pracy zgodnie ze swymi kwalifikacjami.

Prawo wstąpienia do związku zawodowego

Pracownik ma prawo wstąpić do wybranego przez siebie związku zawodowego i nie jest zobowiązany informować o tym fakcie swego pracodawcę.
Oprócz tych praw osoba, która stara się o pracę w Anglii, powinna pamiętać o tym, że pracodawca musi przestrzegać czasu pracy, czyli zlecić pracę nie przekraczającą 48 godzin tygodniowo, a jeśli wymiar godzin jest większy, ma on obowiązek wypłacić pracownikowi odpowiednie wynagrodzenie za nadgodziny. Warto pamiętać o tym, że każdy pracownik ma swe prawa, które powinny być przestrzegane. A on sam doceniany i szanowany.

Przejrzyj wszystkie artykuły, lub wybierz któryś z poniższych:

    Zasiłki w UK
    Ubezpieczenia społeczne w UK
    Jobseeker’s Allowance
    Zwrot podatku za pracę w UK
    Income Support